ຄລິກລິ້ງ http://www.pewinternet.org/Participate/What-Kind-of-Tech-User-Are-You.aspx ເພື່ອເປີດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.