برای باز کردن منبع روی http://www.pewinternet.org/Participate/What-Kind-of-Tech-User-Are-You.aspx کلیک کنید.